zondag 14 februari 2016

Digitale Nieuwsbrief no.1 - 2016 - 1e kwartaal

Digitale Nieuwsbrief 1e kwartaal 2016~De Kelk in Relatie met Onszelf ~

Symbool van het Nieuwe Tijdperk


 --------------------------------------------------------------------------


Kort Voorwoord

Lieve mensen,

We naderen de lente en vandaag ~14 februari 2016 ~  is het de ‘Dag van de Liefde’ ook wel Valentijnsdag.

Omdat alle liefde in de wereld momenteel zo ongelooflijk belangrijk is geworden, met alles wat er in de wereld gebeurd, leek het ons zinvol dit eerste exemplaar vandaag aan te bieden.

Ons eerste Digitale Nieuwsbrief no.1 Lente 2016 heeft onderwerpen die in onze dagelijkse leven ook te vinden zijn.
Van het ritme van cycli en een lente-vasten pannenkoekendag tot een boeiende Legende van de Talmud, dat zeer oud (Mozes) is aan de ene kant en aan de andere kant ook iets verteld over onszelf, met tussendoor korte teksten die ons tot nadenken kunnen stemmen waaruit teksten uit de Agni Yoga-boekjes waar eveneens ons verteld wordt welk attribuut bij deze tijd hoort.

Een boeiende nieuwsbrief die toch kort genoeg gehouden is om het er nog eens bij te pakken.

Studiecentrum Assen-Odoorn wenst iedereen veel leerzaam leesplezier.-----------------------------------------------------------------------

Inhoud:
                                                                                              
- Ritme                                                                                                    - De lente- Maslenitsa week en de pannenkoek                 

- Dezelfde Zee  (Halki)                                                                                       
- Een legende uit de Talmud                                                                               
- De Gouden Vogel                                                                                            
- Wanneer de wereld beeft (Agni Yoga - Oneindigheid II ~ 332  ) 

- De Kelk (Agni Yoga- Bladeren uit de Tuin van M-deel II)                                 
- Doeleinden van de Theosofie                                                                          
***


---------------------------------------------------------


~ RITME ~Festivals & rituelen helpen de mensheid te leven in de tijd en in de ruimte.

Festivals herinneren de mensheid aan de seizoenen.

Er is een tijd en een seizoen voor alles,

Het heeft altijd te maken met de stralen van de zon, de positie van 

de sterren in de hemelen en planeten rond de zon.

***


 ------------------------------------------------------------------


~ De lente- Maslenitsa week en de pannenkoek ~
~ * ~
‘Eten-vasten en de pannenkoek op dinsdag’
"Sommigen suggereren dat de pannenkoek op dinsdag van oorspronkelijk een heidense feestdag was. Vóór de christelijke jaartelling, geloofden de Slavische volkeren dat de verandering van de seizoenen was een strijd tussen Jarilo, de god van de vegetatie, de vruchtbaarheid en de lente, en de boze geesten van koude en duisternis. Mensen geloofden dat ze moesten helpen Jarilo bestrijden winter en brengt in het voorjaar. Het belangrijkste onderdeel van Maslenitsa week (de hele viering van de komst van de lente duurde een week) was het maken van en het eten van pannenkoeken. De warme, ronde pannenkoeken symboliseerde de zon.De Slavische volkeren geloofden dat door het eten van pannenkoeken ze de kracht, licht en de warmte van de zon kregen. De eerste pannenkoek werd gewoonlijk op een venster voor de geesten van de voorouders aangeboden. Op de laatste dag van maslenitsa week werden enkele pannenkoeken en andere voedingsmiddelen verbrand in een vreugdevuur als een offer aan de heidense goden. "In Finland eet men dan een erwtensoep dat rijkelijk voorzien is van ei, room en gegeten wordt met suikerbrood.

***

-------------------------------------------


~ Dezelfde Zee ~Ontelbare golven, kabbelend en

Voor een ogenblik de zon weerkaatsend –

Alle een deel van dezelfde zee.

~Halki~

***

 ------------------------------------

~ Een Legende uit de Talmud ~


De hele wereld was bewogen en geboeid door het wonder van Exodus. De naam Mozes was op ieders lippen. Berichten over het grote wonder bereikten ook de wijze koning van Arabië. De koning liet zijn meest begaafde kunstenaar komen en beval hem naar Mozes te gaan om diens portret te schilderen en dit bij hem te brengen. Toen hij teruggekeerd was, liet de koning al de wijzen komen, geleerd in de wetenschap der Fysionomie* en vroeg hen aan de hand van het portret het karakter van Mozes te ontleden, zijn kwaliteiten, neigingen en gewoonten en de bron van zijn wonderbaarlijke kracht.

*Fysionomie was een oude leer die stelde dat aan het uiterlijk van een mens zijn persoonlijkheid af te lezen is.

“Koning, “ antwoordden de wijzen, “dit is het portret van een wreed, hooghartig, hebzuchtig man, bezeten door het verlangen naar macht en door al de ondeugden die er in de wereld bestaan. “
“Hoe kan het mogelijk zijn?” riep hij verontwaardigd uit, “dat een man, wiens wonderbaarlijke daden door de hele wereld bekend zijn, een dergelijke aard kan hebben?”
Er ontstond een meningsverschil tussen de kunstenaar en de wijzen. De kunstenaar hield vol dat het portret van Mozes door hem  heel nauwkeurig was geschilderd, terwijl de geleerden erbij bleven dat het karakter van Mozes door hem feilloos was ontleend aan de hand van het portret.De koning van Arabië, een wijs man, besloot zelf vast te stellen wie er gelijk had en vertrok onmiddellijk naar het kamp in Israël.
Bij de eerste aanblik was de koning overtuigd, dat het gelaat van Mozes inderdaad feilloos was weergeven. Toen hij de tent van de man van God binnenging, knielde hij neer, boog tot de grond en vertelde Mozes over het meningsverschil tussen de schilder en de geleerden.

“Eerst, voor ik Uw gelaat gezien had,” zei de koning, “dacht ik dat de kunstenaar een slechte beeltenis van U moest hebben gemaakt, want mijn geleerden zijn zeer bekwaam in de wetenschap der gelaatskunde. Nu ben ik echter overtuigd, dat zij volkomen nutteloze mannen zijn en hun wijsheid vruchteloos en waardeloos is.”

“Nee, “ antwoordde Mozes, “zo is het niet; zowel de schilder als de fysionomisten zijn zeer bekwaam en beide partijen hebben gelijk. U moet weten, dat al de ondeugden waarover de geleerden spraken, inderdaad een deel van mijn natuur waren en zelfs in grotere mate dan zij door het portret ontdekten. Maar ik worstelde langdurig met mijn ondeugden met intense wilsinspanning en langzamerhand overwon ik ze in mijzelf totdat alle daar tegenover staande krachten mijn tweede natuur werden. En hierin ligt mijn grote kracht en vreugde”.
(Vertaald uit Sunrise, Maart 1966)

--------------------------------------------------------------------------------------------
~ De Gouden Vogel ~


De Hindoese geschriften trachten de hoedanigheid van het Hogere Zelf te beschrijven door een prachtig zinnebeeld: De Eenzame, de Gouden Vogel.De weinige overgebleven fragmenten van de leringen van Zoroaster vertellen ons, dat goede gedachten, goede woorden en goede daden het Goddelijke in de mens in staat stellen naar buiten te treden.


Jean van Mater (Aspecten van de Waarheid)
(Sunrise no.83 -juli 1966) ~(Hierboven staan afbeeldingen van de Faravahar, met Zoroaster als de Vuurvogel, het symbool van zonlicht en vuur als teken van de scheppende energie die neerdaalt op Aarde.)

----------------------------------------------

~ Wanneer de wereld beeft  ~

Wanneer de wereld beeft, worden de subtiele energieën tot de planeet aangetrokken.
Daarom moet de mensheid beseffen dat nu het uur van vernietigingen en veranderingen heeft geslagen en dat een Nieuwe Dageraad aan de horizon gloort.
De scheppingskracht van de Kosmos werkt onophoudelijk en voortdurend worden sommige hefbomen vervangen door andere.
Wanneer oude opvattingen van wereldevolutie uitdoven, wordt de dageraad van de vuren ontstoken.Waarlijk het is een vurige tijd en Agni Yoga neemt de plaats in van alle verdwijnende energieën.

Zo ontsteken Wij de Nieuwe Dageraad en de golven van kosmische vernieuwing zijn zeer krachtig.

Alle centra trillen, meetrillend met de kosmische vernieuwing.

Het is een grootse Dageraad waarin de mensheid het pad naar evolutie kan vinden.

Zo zal het licht van Onze vuren de mensheid een nieuwe impuls verlenen.

Ja, ja, ja.

Dat bevestig ik.
Oneindigheid II ~ 332  [Agni Yoga]


------------------------------------------------------------------------------------------------------


~ De Kelk ~


(...) Welwillendheid en gestrengheid zijn een en hetzelfde begrip.
Vroeger zonden Wij de olijftak van de vrede.

Vroeger was de duif Ons symbool; nu de kelk der heldhaftige daden.

Ja, elk tijdperk heeft zijn symbool.
Agni Yoga
Nr. 264. (blz. 7 – Bladeren van Morya Deel II)
***

 ----------------------------------------


Doeleinden van de Theosofische Vereniging

-         Het vormen van kern van universele broederschap der mensheid,
 zonder onderscheid van ras, geslacht, geloof of huidskleur.

-     Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten,
       wijsbegeerten en wetenschappen.

-     Het onderzoeken van de onverklaarde wetten die in de natuur
       besloten liggen en van de vermogens die in de mens sluimeren.

***


---------------------------------------------

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...