maandag 5 april 2021

LENTE- Editie 2021

 

Bij de voorplaat: Wees zelf de LIEFDE die je zoekt in de wereld en de UITSTRALENDE liefde naar iedereen die je tegenkomt. 

------

Inhoudsopgave

-Is vaccineren de oplossing?     

- Harmoniseren zoals nodig

- Zonder persoonlijke verlangens te zijn  

- PARELS VAN WIJSHEID (1)   

- PARELS VAN WIJSHEID (2)   

- HPB’s brief aan haar zuster Mevr. Vera Jelihowsky  

- De Tao is onveranderlijk en heeft geen naam.  

- Bovenaards 734 - Agni Yoga ‘Een vurige strijder kent geen obstakels’ 

- Omraam Mikhaël Aïvanhov  (de Zon)

- ‘Inspecteer uw eigen sloten en zorg ervoor dat u ze kunt openen’ Bovenaards 4 - 854 - Agni Yoga 

-  De mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'. (Agni Yoga)

                                                                          ***    

   

---

Is vaccineren de oplossing?

Uit: Het blad ‘Lucifer’ (van het Theosofisch Genootschap Pasadena) nr. 6 (blz. 3 en 4) december 2020 van Herman C. Vermeulen

is vaccineren de oplossing of op zijn best een tijdelijke remedie? Is het niet slechts een direct reageren op een probleem? Moet er niet veel meer naar blijvende oplossingen gezocht worden?

Virale epidemieën zijn niet alleen van deze tijd. Door de geschiedenis heen hebben we zeer grote virale en niet-virale pandemieën gezien. Denk aan de 20e-eeuwse Spaanse griep en aan de pest in de middeleeuwen en ten tijde van Isaac Newton.


Terzijde opgemerkt: Newton’s isolatieperiode door de pest was zijn meest vruchtbare periode. Hij heeft toen de meest belangrijke ontdekkingen in zijn leven gedaan.

Wat is de oorzaak van deze epidemieën?

Is het niet beter om te kijken wat de oorzaak van deze steeds terugkerende epidemieën is? Is er een verband aan te wijzen? Heeft het te maken met onze leefwijze, en zijn deze epidemieën, net als de vele milieuproblemen die we kennen, daar een direct gevolg van?

 Onze huidige levenswijze is erop gebaseerd dat we voortdurend grenzen verleggen: in ons voedselgebruik, ons energiegebruik, het bijna onbeperkte reizen dat we kunnen doen. En datzelfde, daaruit voortkomende leefgedrag hebben we ten opzichte van het dierenrijk en de daarin aanwezige ziekteverwekkers.

De steeds maar stijgende vraag naar voedsel – niet naar basisvoedsel maar vooral naar de luxeproducten – vereist intensieve arbeid en energie. Om aan deze stijging te voldoen, worden er allerlei methodes bedacht om de productie op te voeren, vooral door te intensiveren. En dit kan niet zonder gevolgen blijven. We hebben wat dit betreft in de laatste jaren al verschillende waarschuwingen gehad.

Het gevolg van deze intensiverende werkwijze is, dat de natuurlijke isolatie tussen mens en dier er nauwelijks meer is. Dat brengt het risico van een pandemie met zich mee, mede omdat wij er zelf voor zorgen dat virussen zich veel sneller over de wereld verplaatsen. Niet alleen door het gemak waarmee wij van de ene zijde van de aarde naar de andere vliegen, zonder erover na te denken dat we daardoor allerlei wezens, zichtbaar en onzichtbaar voor ons, meenemen. Maar ook door internationale transporten.

Om een eenvoudig voorbeeld te noemen: via ballastwater in tankschepen, dat wordt ingenomen in havens van tropische landen en weer wordt gelost in Europese havens, worden exotische waterdieren meegenomen. Tegelijk vliegen er muggen mee en importeren we bacteriën en virussen. Vele van de geïmporteerde wezens hebben geen natuurlijke vijand in het aankomstland en kunnen daar dan in aantal ongelimiteerd groeien.

Wat is de beste aanpak?

Het bovenstaande laat duidelijk de oorzaken en hun gevolgen zien. Er is niets mysterieus aan uitbraken van virale infecties. Het covid Action Platform van The World Economic Forum* laat met keiharde feiten zien dat het een heel logisch oorzaak-en-gevolgverhaal is.(2) Op hun website vond ik een stelling die  ‘Lucifer nr. 6 |december 2020 | 175’ mij zeer aansprak: “Prevention is better than reaction”, vertaald, “Voorkomen is beter dan genezen.”

U zou kunnen stellen dat vaccineren ook onder het begrip voorkomen valt. Maar wie hun publicaties leest, komt interessante informatie tegen die op heel iets anders wijst. De inschatting is dat er 1,7 miljoen onontdekte virussen zijn bij zoogdieren en vogels, en dat daarvan ruim 800.000 de sprong van dier naar mens kunnen maken. Nu zullen van deze 800.000 niet alle even besmettelijk of dodelijk zijn, maar het laat wel zien dat het ontwikkelen van evenzovele vaccins niet mogelijk is. En dan nemen we nog niet eens het proces mee dat virussen muteren, zich voortdurend aanpassen.

De oplossing is daarom het aannemen van een andere leefwijze, een mentaliteitsverandering waardoor er meer afstand, meer onderlinge isolatie komt tussen mens en dier.

Oplossingen

Het covid Action Platform zegt dat we, in plaats van pandemie-uitbraken aan te pakken nadat ze zich hebben voorgedaan, nu moeten optreden om ze te voorkomen. Hoe? Door grotere inspanningen te leveren voor het in stand houden van de natuur, door een einde te maken aan de overexploitatie van de hulpbronnen van de aarde. De handel in en de consumptie van wilde dieren zijn wereldwijd een belangrijk risico voor toekomstige pandemieën.

(*Zie www.weforum.org/platforms/covid-action-platform)

~ * ~

 HARMONISEREN ZOALS NODIG

“Zoals blijkt dat het totale geluid van de natuur een enkele definitieve toon (FA) is, een grondtoon die vibreert van en door de eeuwigheid; een onmiskenbaar bestaan op zich hebben, maar toch een aanzienlijke toonhoogte bezitten, behalve voor 'het scherp gestemde oor', zodat de duidelijke harmonie of disharmonie van de uiterlijke aard van de mens door de waarnemer wordt gezien als geheel afhankelijk van het karakter van de grondtoon die voor de buitenkant wordt aangeslagen door de innerlijke Mens. Het is het spirituele EGO (Ziel) of ZELF dat als de fundamentele basis dient en de toon van het hele leven van de mens bepaalt - dat meest grillige, onzekere en variabele instrument dat meer dan enig ander constant afstemming behoeft; het is alleen deze stem, die als de basis van een orgel ten grondslag ligt aan de melodie van zijn hele leven ”(HP Blavatsky The Theosophist, januari 1882)


“Esoterische en spirituele leraren weten al eeuwen dat ons lichaam programmeerbaar is door taal, woorden en gedachten. Dit is nu wetenschappelijk bewezen en uitgelegd in het bijgevoegde wetenschappelijke artikel. Wat hier wordt gedemonstreerd met de structuur van het fysieke lichaam zal uiteindelijk worden overgebracht naar het niveau van de emoties, evenals naar de geest, die voor de praktiserende blanke magiër of occultist ook lichamen zijn die moeten worden getransmuteerd. De frequentie moet natuurlijk kloppen. En daarom is niet iedereen even succesvol of kan het altijd met dezelfde kracht. De individuele persoon moet werken aan de innerlijke processen en volwassenheid om een bewuste communicatie met het DNA tot stand te brengen. De Russische onderzoekers werken aan een methode die niet afhankelijk is van deze factoren maar ALTIJD zal werken,

--------------

Zonder persoonlijke verlangens te zijn

Hij die geleid wordt door zelfzuchtige overwegingen kan niet een hemel binnen gaan waarin persoonlijke overwegingen niet bestaan.

Hij die niets om de hemel geeft, doch tevreden is waar hij is, is reeds in de hemel, terwijl hij die niet tevreden is er tevergeefs om roept.

Zonder persoonlijke verlangens te zijn betekent vrijheid en geluk en 'Hemel' kan niets anders betekenen dan een toestand waarin vrijheid en geluk bestaan.

H. P. Blavatsky

uit: Praktisch Occultisme


 ***

PARELS VAN WIJSHEID (1)

(HPB-Enkele praktische suggesties voor het dagelijks leven)


Als we geloven dat het doel van het leven eenvoudig is om ons materiële zelfvoldaan te maken en het comfortabel te houden, en dat materiële comfort de hoogst mogelijke staat van geluk schenkt, dan verwarren we het lage met het hoge en een illusie met het hoogste geluk. onze materiële levenswijze is een gevolg van de materiële constitutie van ons lichaam. we zijn 'wormen van de aarde' omdat we ons met al ons streven aan de aarde vastklampen. als we een pad van evolutie kunnen betreden, waardoor we minder materieel en etherischer zou worden, zou een heel andere orde van beschaving worden gevestigd. dingen die nu onmisbaar en noodzakelijk lijken, zouden niet langer bruikbaar zijn ...

Hoe dieper we in de materie wegzinken, hoe meer materiële middelen voor meer comfort nodig zullen zijn, de essentiële en machtige god in de mens is niet materieel en onafhankelijk van de beperking die aan de materie wordt opgelegd. wat zijn de werkelijke levensbehoeften?

Het antwoord op deze vraag hangt volledig af van wat we denken dat nodig is ... al dergelijke benodigdheden zijn alleen zo iemand zelf heeft gecreëerd.

-----

PARELS VAN WIJSHEID (2)

(J.Krishnamurti)

De natuur maakt deel uit van ons leven, we zijn gegroeid uit het zaad, de aarde en we maken daar deel van uit, maar we verliezen snel het gevoel dat we dieren zijn zoals de anderen.

Kun je gevoel hebben voor een boom, kijk zie hoe mooi het is, luister naar het geluid dat het maakt; wees gevoelig voor het plantje, voor het kleine onkruid, voor de klimplant die tegen de muur opgroeit, voor het licht op de bladeren en de vele schaduwen?

Wees je van dit alles bewust en heb een gevoel van verbondenheid met de natuur om je heen.

Je woont misschien in een stad, maar je hebt hier en daar wel bomen. de naastgelegen tuin is misschien slecht onderhouden, vol met onkruid, maar kijk naar bloemen erin, en voel dat je daar een deel van bent, een deel van alle levende wezens.

Als je de natuur pijn doet, doe je jezelf pijn.

----

"Als een man naar een rechtvaardig leven streeft, is zijn eerste daad van onthouding het verwonden van dieren."

- Albert Einstein –

"If a man aspires towards a righteous life, his first act of abstinence is from injury to animals."

-- Albert Einstein --

                                                                          ***

HPB’s brief aan haar zuster Mevr. Vera Jelihowsky

(Over het schrijven van ISIS ONTSLUIERD)

Vera Jelihowsky


“Nu, Vera, of je me geloven kunt of niet, er gebeurt iets wonderbaarlijks met mij. Je kunt je niet voorstellen in wat voor een toverwereld van beelden en gezichten ik leef. Ik ben aan het schrijven van “Isis”, niet aan het schrijven eerder aan het overschrijven en beschrijven van dat wat Zij persoonlijk mij laat zien. Op mijn woord, soms schijnt het mij toe dat de oude Godin van de Schoonheid mij door alle landen van de voorbije eeuwen leidt, welke ik te beschrijven heb. Ik zit met mijn ogen open en zie en hoor naar alle waarschijnlijkheid alles werkelijk en aanwezig om me heen en toch zie en hoor ik in dezelfde tijd wat ik schrijf.

Ik voel mij de adem benemen, ik ben bang de geringste beweging te maken uit vrees dat de betovering verbroken wordt. Langzaam zweven eeuw na eeuw, beeld na beeld, uit de verte op mij toe en gaan mij voorbij als het ware in een toverpanorama; en in dezelfde tijd breng ik ze in mijn denkvermogen, stel tijdvlakken en feiten vast en weet zeker dat er geen fout kan zijn.

Rassen en volkeren, landen en steden, die lang geleden in de duisternis van het voorgeschiedkundig verleden verdwenen zijn, duiken op en verdwijnen dan en maken plaats voor andere; en dan worden de opeenvolgende feiten aan mij genoemd. Grijze oudheid maakt plaats voor geschiedkundige tijdperken; mythen worden aan mij verklaard met gebeurtenissen en personen die werkelijk hebben bestaan, en elke gebeurtenis die maar enigszins merkwaardig is, iedere pas opgeslagen bladzijde van dit bonte boek van levens drukt zich op mijn hersenen met fotografische nauwkeurigheid af.

Mijn eigen berekeningen lijken mij naderhand afzonderlijke gekleurde stukjes toe van verschillende vorm in het spel, dat casse-tête heet ( een puzzel).

Ik verzamel ze en tracht ze het een na het ander in te voeren en aan het eind komt er altijd een meetkundig geheel voor de dag...

Heel zeker ben ik niet die alles doet, maar mijn Ego, het hoogste beginsel dat in mij leeft. En dit zelfs met behulp van mijn Guru en Leraar, die mij overal in helpt. Indien ik soms iets vergeet, hoef ik mij maar in mijn gedachte tot hem te wenden, of een ander van dezelfde soort en wat ik vergeten heb rijst weer voor mijn ogen op, soms trekken hele tabellen van getallenreeksen aan mij voorbij, lange lijsten van gebeurtenissen. Zij herinneren zich alles, zij weten alles. Waar zou ik zonder hen  mijn kennis vandaan kunnen halen?”

( blz.175-‘De Ware HPB’ van William Kingsland-1928)

  

                                                    HPB geschilderd door H. Schmiechen

~ * ~

De Tao is onveranderlijk en heeft geen naam.

Hoewel deze verklaring kort en eenvoudig is, kan de wereld haar niet vatten.

Maar als heersers dit alleen zouden ontvangen, zou niets onder de hemel aan hen niet toegeven.

De Tao zou een geest van harmonie voortbrengen die hemel en aarde zou verenigen en als een geurige dauw op alles vallen.

Dan hoeven mensen niet langer bevelen van anderen te ontvangen, maar zouden ze zich volledig bewust zijn van wat juist is om te doen en wanneer, in staat om hun eigen acties te beheersen.

Maar toen een naam werd gegeven aan deze Grote Eerste Oorzaak, een naam die tot op de dag van vandaag voortduurt, werd deze harmonieuze kennis, waarover ik spreek, gearresteerd.

En al snel herkende we niet meer wat ons werd en nog wordt onthouden.

Ah! Als alleen de juiste kennis van deze realiteit zich over het land zou verspreiden, zou het worden als de oceaan en grote rivieren waarin alle kleinere beekjes en stromen voortdurend stromen.

Lao Tze, 4th-6th century BCE - Tao Te Ching, China.

***

Bovenaards 734 - Agni Yoga

‘Een vurige strijder kent geen obstakels’

Urusvati weet hoe bliksemsnel resonerende gedachtespiralen de planeet omwikkelen.

Het resulterende omhulsel kan hetzij gunstig of schadelijk zijn.

Door zijn vrije wil kan de mens genezing of verwoesting veroorzaken.

De mens kan niet zeggen dat hij zonder reden lijdt.

 Het is de mens zelf die op enig moment in het verleden begonnen is gif in het kosmische weefsel in te voeren.

Er worden al kosmische klanken bestudeerd, en men heeft begrepen dat iedere gedachte, ieder door de mens geuit woord, in onverwoestbare tafelen wordt gegraveerd.

De tijd komt dat het menselijk denken bestudeerd moet worden.

Het is sneller dan licht en vormt een taaie bedekking om de Aarde heen.

Maar hoe vaak zijn gedachten welwillend?

Mensen weten al hoe ze de oppervlakkige uitdrukking van het denken kunnen vatten, maar zijn nog niet ten volle in staat om de betekenis ervan te begrijpen.

In de toekomst zullen er gevoelige apparaten komen die de precieze betekenis van een gedachte vast kunnen leggen.

Mensen wier gedachten aan het Gemeenschappelijk Goede zijn gewijd, zullen zich op dit onderzoek verheugen, maar iedereen die in haat, kwaadaardigheid, leugens en afgunst leeft zal het uit alle macht tegenwerken.

De wetenschapper die vastbesloten genoeg is het onderzoek te doen dat tot deze ontdekking leidt, zal door de mensheid van die tijd nu niet echt een vriend worden genoemd.

De vermaning dat men niet in haat dient te leven is eenvoudig, maar de uitspraken van de hedendaagse leiders moedigen dat vaak aan.

Zij kennen de kracht van het denken en van karma niet.

Wie denkt dat het kwade uitgeroeid kan worden met het kwade vergist zich ernstig.

Zelfs de gruwel van oorlog kan niet door haat worden gestopt.

Het zijn nobele gedachten die de mensheid zullen redden. Heldenmoed wordt niet door haat gevormd, maar door vurige goede wil.

De Denker zei: “Een vurige strijder kent geen obstakels.”

~ 🔥 ~

“ Wanneer wij ons concentreren op de Zon, het centrum van ons universum, komen wij dichter bij ons eigen centrum, ons Hoger Ik, dat onze Zon is; wij versmelten ermee en geleidelijk worden wij zoals ons Hoger Ik. ”

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov

~ ☼ ~


Velen zijn geroepen, slechts weinigen werden gekozen! HPB

***

Inspecteer uw eigen sloten en zorg ervoor dat u ze kunt openen’

Bovenaards 4 - 854 - Agni Yoga


Urusvati kent de ware betekenis van onbevooroordeeldheid.

De mensheid kan verdeeld worden in degenen die ruimte geven en degenen die ontkennen.

De eersten dragen het zaad van de Nieuwe Wereld in zich; de laatsten brengen slechts kosmisch afval voort.

Als men echter een lijn zou willen trekken die deze twee typen afbakent, zou men verbaasd zijn hoe kronkelig die lijn zou zijn.

Het is zeer verbazingwekkend dat er onder de ontkenners grote leiders en wetenschappers te vinden zijn.

Zij beseffen niet dat hun creativiteit toe zou kunnen nemen door de bevrijding uit de duisternis van een zelfopgelegde ontkenning.

Pas in de Subtiele Wereld zullen ze begrijpen hoezeer ze hun eigen vooruitgang hebben belemmerd.

Maar in het aardse leven zijn zulke ontkenners niet te helpen.

Alleen een forse schok kan hun horizon uitbreiden.

Er dient speciaal aandacht aan kinderen gegeven te worden, want hun bewustzijn is nog niet vervuild.

Sommigen denken dat Wij alleen morele aanwijzingen geven, maar zij vergeten dat Wij de grondslag van de Vurige Yoga leggen.

Voor een natuurlijke ontwikkeling hiervan is een morele grondslag van het leven noodzakelijk.

Alleen een zuiver hart zal niet door de vurige verbinding met de Hoogste Krachten tot as vergaan.

Er moet niet vergeten worden dat het geheugen van mensen voortdurend moet worden opgefrist, maar zij moeten wel instructies in verschillende vormen krijgen, al naar gelang hun capaciteit en mentale staat.

Werkelijk, de Leraar moet waakzaam en vindingrijk zijn.

De Denker adviseerde:

Inspecteer uw eigen sloten en zorg ervoor dat u ze kunt openen.”

***

De mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'.

Van: “Agni Yoga- Maitreya Sangha van samenwerking en broederschap”.

Laten wij denken aan de mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'. De Moeder van de Wereld zei tot de Schepper: “Wanneer de Aarde bedekt zal zijn met donkere sluiers van boosaardigheid, hoe zullen de heilzame druppels Gelukzaligheid er dan in doordringen?” En de Schepper antwoordde: “Stortregens van Vuur kunnen verzameld worden die de dikste laag duisternis kunnen doordringen.” De Moeder der Wereld zei: “Waarlijk, de vonken Vuur van Uw Geest kunnen verlossing brengen, maar wie zal hen voor ons verzamelen en bewaren tot zij nodig zijn?”De Schepper antwoordde: “Bomen en kruiden zullen Mijn vonken bewaren, maar wanneer de bladeren afvallen laat dan de ceder en zijn zusters het hele jaar door het Vuur bewaren, dat zij verzameld hebben.” Zo wordt in verschillende mythen de verbinding met de Hogere Wereld weerkaatst. Overal wordt nadruk gelegd op zorgzame aandacht voor de mensheid en alle schepselen. Zo waakten de oude priesters ook zorgvuldig over de juiste verdeling van het scheppende Vuur.Tegenwoordig kruist de mens vruchten en planten zonder goede controle. Door langdurige experimenten moet men echter waarnemen hoe men de vurige substantie het best bewaren kan. Men moet zich niet lichtzinnig in de scheppingskracht van de Natuur mengen. De Vurige Wereld kan de beste raad geven, maar deze Weldaad moet men trachten te verwerven.


 

"Angst is, naar mijn mening, een zeer effectief instrument om de ziel van een individu te vernietigen - en de ziel van een volk." ~ Anwar Sadat

***

"Fear is, I believe, a most effective tool in destroying the soul of an individual—and the soul of a people." ~ Anwar Sadat'Leegte lijkt onvruchtbaar

toch is oneindige volheid "

- Lao Tzu

***

“Emptiness appears barren

yet is infinite fullness”

― Lao Tzu


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


             


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...