donderdag 22 juni 2017

Digitale versie: Zomer 2017--------------------------------------------------------------------------

Inhoud:
- De Waarde van Melk en Honing (Agni Yoga-“Broederschap”)  
- Je wilt weten waar je naartoe gaat wanneer je de aarde verlaat?
(Omraam Mikhael Aivanhov)    
                                                                                    
- Wanneer is KARMA werkzaam  (Earth-Matters-april 2017)                         
- Constante Zoektocht- (Sidney A Cook- Theosofie ) 
- Ontbinding van het organisme strekt zich niet over een enkel aards 
levenuit.
( AgniYoga-“Broederschap”)  
                                                                        
- Goede Gedachten (Agni Yoga “Broederschap”)                
- “Mijn favoriete Formule”  (Helena Roerich )                                                            
- Verwant zijn aan de Goden — G. de Purucker                                                       
- Wat is een Mythe?  (Helena P. Blavatsky)                                                                     
- Doeleinden van de Theosofie                                                                                          
* * *------------------------------------------------------------------------------------

De Waarde van Melk en Honing
Broederschap ~ 148 (Agni Yoga)


De mensen zoeken vergeefs naar nieuwe geneesmiddelen en medicamenten zonder de oude te gebruiken.
Ook melk en honing worden niet voldoende gebruikt.
Wat kan echter gezonder zijn dan plantaardige producten die door een steeds verder gaande evolutie bewerkt zijn?
Melk en honing zijn in een oneindig aantal soorten verkrijgbaar en zij bevatten de beste preventieve middelen indien ze verstandig en wetenschappelijk worden gebruikt.
Het gaat niet om alleen maar melk drinken en honing eten; allereerst moet men overwegen wat voor melk en wat voor honing.
Het is juist ervan uit te gaan, dat de beste honing gevonden wordt op plaatsen die vol geneeskrachtige kruiden staan.Men kan begrijpen dat bijen niet lukraak combinaties van hun concentraten verzamelen.
De natuurkundige kennis over bijen is belangrijk doordat ze de aandacht richt op de bijzondere kwaliteit van de honing.
Bovendien is het nodig dat ook andere plantaardige producten worden onderzocht.
De mensen denken zo primitief over alles, dat zij tevreden zijn met de uitdrukkingen “goed en kwaad”, “vers en bedorven”; verder zijn ze verrukt over de grootte van een product maar vergeten daarbij, dat door het kunstmatig te vergroten de kwaliteit vermindert.
Zelfs zulke primitieve overwegingen verliest men uit het oog.
Om vitaliteit te ontwikkelen, dient haar wezen uit alle natuurrijken betrokken te worden.
~*~

Je wilt weten waar je naartoe gaat wanneer je de aarde verlaat?
~ Omraam Mikhaël Aïvanhov ~
Dat is eenvoudig: je zult op natuurlijke wijze worden aangetrokken door die gebieden, waar tijdens je bestaan je verlangens op gericht waren.
Als je je energie besteedt aan het vragen om intelligentie, liefde, schoonheid en om ze in dit leven te verwezenlijken, wees er dan absoluut zeker van dat geen enkele kracht je ervan zal kunnen weerhouden om deze te gaan vinden in die gebieden waar je hart naar verlangt.
Degene die het idee van een leven na de dood afwijst, en zichzelf allerlei overtredingen toestaat om zijn begeerten te bevredigen, heeft geen idee wat voor lijdensweg hem in het hiernamaals te wachten staat.Terwijl degene die iedere dag probeert overeenkomstig de goddelijke wetten te leven, een relatie opbouwt met de lichtwezens en deze wezens komen zich in hem vestigen: aangezien hij ze heeft aangetrokken, sluiten zij een verbond met hem.
Later, als hij de aarde zal verlaten en zijn lichaam zich zal verbinden en als alle deeltjes, waaruit hij bestaat, zich weer bij de vier elementen zullen voegen, zal hij zich in de andere wereld in het gezelschap bevinden van de geesten die hij had aangetrokken.
Zo is zonder het te weten, zonder alle vrienden te kennen die hier deel van uitmaken, ieder van jullie bezig de samenleving te vormen waarin hij of zij in het hiernamaals zal leven.
Dit is de uitleg van wat de godsdiensten de Hel en het Paradijs noemen.
~☼~
Wanneer is KARMA werkzaam
Karma is alleen maar werkzaam als we menen íemand te zijn, een afgesloten ik,waaruit alle dualiteit, splitsing, onenigheid en zelfzuchtig handelen voortkomen.
(Earth-Matters-april 2017-Dharma en Karma)
 ---
De Constante Zoektocht
Tekst van Sidney A Cook-USA – Theosofie
-

Sidney A. Cook, former President of the Theosophical Society in America and International Vice President of the Theosophical Society. (1887- 1965)

‘Om uitdaging uit te nodigen en om twijfel uit te nodigen, betekent het niet te leven in constante onzekerheid, maar in een constante zoektocht met de zekerheden die licht genoeg zijn om meer kennis binnen te laten. Het betekent het onderscheid maken door te controleren, wikken en wegen, weggooien, vervangen, accepteren en een kern van waarheid opbouwen dat ons eigen is en zelfs van tijd tot tijd de kern eens onderzoeken om ervoor te zorgen dat er voldoende overblijft om nieuwe waarheid te absorberen. Als door uitdaging en door twijfel de basis van ons geloof kan worden vernietigd, dan is het beter dat het vernietigd wordt, zodat we een nieuw begin kunnen maken om een meer blijvend fundament op te bouwen. '
***
--------

Ontbinding van het organisme strekt zich niet over een enkel aards leven uit.
Broederschap [Brotherhood 210] ~(Agni Yoga)Men dient zijn ouders niet te beschuldigen, men dient ook rekening te houden met zijn eigen incarnatie-verleden.
Uit volkomen gezonde ouders worden vaak heel ziekelijke kinderen geboren.
Het aardse denkvermogen probeert de oorzaak ervan in verre voorouders te vinden, maar wie van de opeenvolging van levens afweet zal nadenken over de oorzaken die in de persoon zelf liggen.
In de lage en middelste sferen van de Subtiele Wereld worden vele lichamelijke toestanden bewaard.
Het is nuttig opwaarts te streven.
***
Goede gedachten
Broederschap ~ 195 Agni Yoga
Het is nuttig vrienden aan te raden op een bepaalde tijd goede gedachten naar elkaar toe te zenden.
Daardoor wordt niet alleen de welwillendheid versterkt maar wordt ook de ruimte gedesinfecteerd en dat laatste is heel hard nodig. Giftige uitstralingen infecteren niet alleen de mens maar slaan ook neer op voorwerpen in de omgeving.
Zulk een neerslag kan alleen met heel veel moeite verwijderd worden.
Zo’n neerslag kan zelfs op lange afstand op de voorwerpen gehecht blijven.
Mettertijd zullen de mensen de aura van zulke besmette voorwerpen kunnen zien.
Ondertussen kunnen enkele fijngevoelige personen de reactie van zulke lagen op zichzelf voelen.
Goede gedachten zijn de beste zuiveraars van je omgeving.
Bevestigingen van zendingen van het goede zijn veel sterker dan zuiverende wierook.
Men moet zich er echter aan wennen zulke goede gedachten uit te zenden.
Zo’n zending hoeft niet uit bepaalde woorden te bestaan maar alleen uit een gericht goed gevoel.
Zo kan men midden in het dagelijkse leven veel goeds verrichten.
Elk van die zendingen is als een reinigende lichtflits.
~ ◌ ~ 

Helena Roerich
~ ☼ ~
Mijn favoriete formule is:
Volledig vertrouwen tot het einde.
Accepteer - dit is de kortste weg!
Als u dit pad volgt, zal vreugde naar je toe komen!
Complete trust to the very end.
Accept it - this is the shortest way!
If you follow this path, joy will come to you!
 uit: Letters of Helena Roerich


foto: Young Helena Roerich


~ ☼ ~


Verwant zijn aan de Goden
— G. de Purucker

De mens is in diepste wezen verwant aan de goden, verwant aan de kosmische geesten.
Het heelal is ons thuis.
We kunnen het nooit verlaten.
We zijn de kinderen, het kroost ervan en daarom zijn we zelf, in ons meest innerlijk wezen, alles wat de grenzeloze ruimte is.
We zijn er geboren en de grenzeloze ruimte is ons thuis, en ons instinct zegt ons daarom dat 'alles goed is'.

----

Wat is een mythe?
~ door Helena P. Blavatsky, Geheime Leer deel III - blz.36-40.Het is enige tijd geleden dat Strauss verkondigde:

“De aanwezigheid van een bovennatuurlijk element of wonder in een verhaal is een onfeilbaar teken dat er een mythe in schuilt”:

En zo is de tegenwoordig stilzwijgend aangenomen canon der kritiek.
Doch wat is om te beginnen een mythe, μύθος?  Zeggen de oude schrijvers niet uitdrukkelijk dat dit woord overlevering betekent? Had het Latijnse woord fabula, een fabel, niet dezelfde betekenis als iets dat verhaald was, iets dat in vóórhistorische tijden plaatsgevonden had en niet noodzakelijk een verzinsel? Voor zulke autocraten der kritiek en despotische heersers als de meeste Franse, Engelse en Duitse oriëntalisten zijn, kunnen er derhalve in de volgende eeuw* nog ontelbaar veel historische, aardrijkskundige, etnologische en filologische* verrassingen weggelegd zijn.
*Filologie ; wetenschap van de taal en letterkunde van een volk.

Vermommingen in de wijsbegeerte zijn in de laatste tijd zo algemeen geworden dat het publiek door niet van dien aard meer verbaasd kan worden. Een geleerd maker van gissingen heeft reeds vastgesteld dat Homerus eenvoudig “een mythische verpersoonlijking van het epos” is, een ander dat Hippocrates, de zoon van Aesculapius, “slechts een hersenschim” kon wezen, dat de Asklepiaden, in weerwil van hun zevenhonderdjarige duur tot slot eenvoudig een ‘verdichtsel’ zouden blijken, dat “de stad Troje ( in weerwil van Dr. Schliemann) alleen maar op de kaart bestond”,  enz...  Waarom zou men de wereld niet uitnodigen voortaan alle tot dusverre historische personen van de oudheid voor mythen te houden?  Als de filologie Alexander de Grote niet als moker nodig had om de Brâhmaanse tijdrekenkundigen aanmatigingen de hersens in te slaan, dan zou hij reeds lang geleden eenvoudig een “zinnebeeld van annexatie” of “een genius der verovering” geworden zijn, zoals een Franse schrijver reeds voorgesteld heeft.Botweg ontkennen is het enige waartoe de critici hun toevlucht kunnen nemen. Het is nog voor een aantal jaren het veiligste toevluchtsoord voor de laatste sceptici. Want iemand die onvoorwaardelijke ontkent behoeft zich geen moeite te geven om te redeneren en daardoor vermijdt hij meteen, wat nog veel erger is, namelijk dat hij van tijd tot tijd enkele punten tegenover de onweerlegbare argumenten en feiten van zijn tegenstander zou moeten toegeven.

(...) Wat onze tegenstander – de hedendaagse scepticus en de epicurist, de cynicus en de sadduceeër – betreft, deze kunnen in onze vroegere werken een antwoord op hun ontkenningen vinden. De grond voor de talrijke lasterlijke aantijgingen tegen de oude leringen is in Isis Ontsluierd in de volgende bewoordingen meegedeeld:

Het denken van de hedendaagse commentator en criticus van het oude weten is beperkt tot en beweegt zich om de exoterie der tempels; zijn blik is of onwillig of onmachtig om in de plechtige heiligdommen der oudheid door te dringen, waar de hiërofant de neofiet leerde de openbare eredienst in het ware licht te beschouwen. Geen enkele wijze der oudheid zou verkondigd hebben dat de mens de koning der schepping is en dat de sterrenhemel en onze moeder, de aarde, om hem waren geschapen.

(..) Men beschuldigd de Parsi’s tot heden toe van zonaanbidding en toch vindt men in de Chaldeische orakels onder de “magische en wijsgerige voorschriften van Zoroaster” het volgende:Richt uw geest niet op de reusachtige afmetingen der aarde;

Want de plant der waarheid groeit niet op de grond.

Noch meet de zonnematen, door het verzamelen van regels,

Want zij draagt der Vaders eeuwige wil, niet ter wille van u.

Laat u niet in met de onstuimige loop der maan, want de noodzakelijkheid drijft haar altijd voort.

De sterrenloop is niet ter wille van u ingesteld.

Er bestond een groot onderscheid tussen de ware eredienst, onderwezen aan hen die zich waardig betoond hadden en de staatsgodsdiensten. De Magi worden van allerlei bijgeloof beschuldigd, doch zie hier wat datzelfde Chaldeische orakel zegt:

De wijde vlucht der vogels in de lucht is niet waar,

Noch ’t ontleden van de offeringewanden; ’t is alles slechts speelgoed,

Grondslag van bedrog om winstbejag; vlied daarvan heen,

Als u het heilige paradijs van mededogen wilt ontsluiten,

Waar deugd, gelijkheid en wijsheid zich verenigen.

Zoals wij in ons vorige werk gezegd hebben:

Men kan de beschuldiging van “bedrog om winstbejag” zeker niet inbrengen tegen degenen die het volk ertegen waarschuwen, en als zij daden verricht hebben die wonderen schijnen te zijn, wie durft dan op het geweten af te ontkennen dat dit eenvoudig geschied is omdat zij kennis van de natuurlijke wijsbegeerte en de psychologie bezaten, die een in van onze scholen ongekende hoogte had bereikt. (Isis Ontsluierd I, 535- 536)

Bovenstaande stanza’s vormen een tamelijk vreemde leer als zij afkomstig zouden zijn van degenen die, naar men algemeen aanneemt, zon, maan en sterren als Goden aanbeden hebben. Daar de verheven diepzinnigheid van de voorschriften der Magi boven het bereik van de hedendaagse materialistische denken ligt, beschuldigt men de Chaldeische wijsgeren van Sabaeïsme* en zonnedienst, die slechts de godsdienst van de onontwikkelde menigte was.
*Sterrendienst*** 

Doeleinden van de Theosofische Vereniging-         Het vormen van kern van universele broederschap der mensheid,
zonder onderscheid van ras, geslacht, geaardheid, geloof of huidskleur.

-     Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten,
wijsbegeerten en wetenschappen.

-     Het onderzoeken van de onverklaarde wetten die in de natuur
besloten liggen en van de vermogens die in de mens sluimeren.


***


------

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...