vrijdag 1 september 2017

Digitale versie HERFST 2017


~ HERFST 2017 ~


--------------------------------------------------------------------

INHOUD

- Vragen en Antwoorden (William Quan Judge) 

- De Astrologische Klok (Broederschap -AgniYoga)  

- Vuur (Esoterische Astrologie- Alice A. Bailey)

- Rampspoed voor de mensheid- ( Vurige Wereld-AgniYoga) 

- Over het halen van examens en diploma’s (Omraam Mikhael Aivanhov)

- Raadsels en mysteriën van het leven (HPB- Geheime Leer I) 

- Vervolgverhaal (deel I) HPB, Met Mevrouw Blavatsky naar de Chthonische gebieden rondom de Vesuvius.                                                                     


----------------------------------------------------------------------

Vragen en antwoorden
William Quan Judge

“Kan men vorderingen op het Pad maken zonder het vermogen te bezitten in het Astrale Licht te zien, of zonder zich van iets, dat buiten het normale valt, bewust te zijn?”

Men kan gedurende een geheel leven op “het Pad” voortgaan, zonder bewust in het Astrale Licht te zien. Doch alle mensen zien daarin, want ieder die droomt doet dit, terwijl het lichaam slaapt en niet voor indrukken ontvankelijk is.
Men kan “Het Pad” over grote afstand begaan, zonder te zien, want ieder werkt niet op dezelfde manier. Enkele horen, mogelijk “eeuwen voor zij zien”, of gevoelen lange tijd voor zij horen of zien. Men gebruikt het werktuig dat op een bepaalde tijd het doelmatigst is.
Wij kunnen de gehele dag volgen zonder iets buitengewoons te herkennen of verschijnselen te ontmoeten. De buitengewoonste dingen worden in het allergewoonste ontdekt en over het hoofd gezien door hun schijnbare vertrouwdheid. Als het begrip op het natuurlijke is gericht, ontdekt men het bovennatuurlijke of bovenmenselijke.

Alle vraagstukken zijn belangrijk zolang zij onopgelost blijven, doch eenmaal zullen alle een oplossing vinden. Het vraagt van onszelf geduld, want dikwijls komt het antwoord niet voor er jaren na het stellen van de vraag verlopen zijn.

Wat is de ware Wil?
Is hij een vermogen van de ziel?
Wat moet ik onder de Goddelijke Wil verstaan en hoe kunnen wij onze eigen wil met de Goddelijke verenigen?
Is hij iets dat we nu nog niet kennen of kunnen we zijn kiem ontdekken in onze eigen wil of is hij een instinctieve beweging van de ziel?

1.         De aan de mens bekende wil is de kracht, die hij aanwendt om zijn doel te bereiken – hij gebruikt hem blind en onwetend – en altijd ter willen van het zelf. Hij wordt als een brute kracht aangewend. In zijn gewone gebruik is er weinig in te ontdekken, dat de persoonlijkheid verder opheft dan tot het bereiken van stoffelijke resultaten. Zijn bron ligt dan in de lagere elementen van de ziel.
De ware wil is een geconcentreerde kracht die voortdurend doch weldadig werkt en ziel en persoonlijkheid beheerst, doordat zijn oorsprong in de geest ligt en de hoogste elementen van de ziel. Hij wordt nooit voor zelfbevrediging gebruikt en wordt door de hoogste beweegreden bezield; zijn tussenkomst wordt nooit ingeroepen om een wet te breken, doch werkt altijd in harmonie met het zichtbare en het ongeziene. Hij openbaart zich door het menselijke verlangen naar zichtbare dingen.
2.         Hij is meer dan een vermogen van de ziel, want hij is de ziel aan de arbeid. De geest blijft ongeopenbaard, tenzij door de ziel. De ziel die de geest openbaart is de ware wil. De menselijke wil is de laagste vorm van deze openbaring.
3.         Daar de ware wil de openbaring is van de geest door de ziel, omvat hij éénzijn met het goddelijke, voor zover de geest het goddelijke in de mens is. Hij is de God in de mens, een deel van het aldoordringende. Als hij zich kenbaar maakt, wordt de ware wil opgeroepen en zeggen we naar waarheid: Het is Gods Wil”.
Wij kunnen onze beperkte wil met de goddelijke verenigen door ons doel verhevener te maken, door hem voor het goede en het zoeken naar “God” aan te wenden, door ernaar te streven de weg te vinden om hem in harmonie te gebruiken met de Goddelijke wetten. Door een correct gebruik in de goede richting wordt de menselijke wil gezuiverd, opgeheven en als hij alleen aangewend wordt in overeenstemming met ons hoogste ideaal wordt hij één met het hoogste in de mens.
In onze gewone stoffelijke toestand kennen we alleen de menselijke wil. Door middel van de menselijke wil bereiken we de goddelijke wil. We worden ons bewust van de ware wil door de gewone wil, op dezelfde wijze als wij ons van onze ziel bewust worden door middel van het lichaam. Hij is geen instinct van de ziel. De ziel is de vader van de menselijke wil – de geest is de vader van de ware wil.

                                                       ----


De werkelijkheid is één,
Ook al geven de wijzen er verschillende namen aan.

De Upanishads

-----------------------------------------------------------

De Astrologische KlokBroederschap ~ 352 / 353- Agni Yoga
Degenen die de chemie van de lichtgevende hemellichamen bestuderen kan men horen spreken over gelukkige en ongelukkige tekens.
Feitelijk kan er geen geluk of ongeluk voor de hele wereld bestaan.
Het heeft dus geen zin te denken, dat een ongelukkige dag de hele wereld in nietsdoen dompelt.
Toch dient men voorzichtig te zijn wanneer de chemie gespannen en zwaar is.
Waarnemen en oplettend zijn kan de beste resultaten boeken.
Het is beter behoedzaam te zijn op een dag waarop het fortuin u niet toelacht dan op een gelukkige dag uw scherpe waarneming te verliezen.
Verkeerd begrip van astrologie heeft voor veel kwellingen gezorgd.
Laten wij niet vergeten, dat de chemie van de lichtgevende hemellichamen niet op alles en iedereen dezelfde invloed kan uitoefenen.
Op de bergtoppen, in de oceanen en onder de aarde kan de reactie op de chemie niet hetzelfde zijn.
De wetenschap van de invloed die lichtgevende hemellichamen uitoefenen, zal groot worden wanneer ze zonder vooroordeel wordt opgenomen.
U dient te bedenken, dat zelfs de heilzaamste geneesmiddelen in schadelijke geneesmiddelen kunnen veranderen, afhankelijk van de toestand van het organisme.
Bij irritatie kan bijvoorbeeld voorgeschreven strofantus giftige eigenschappen vertonen.
Strofantus regelt de activiteit van het hart en helpt uitstekend bij spanning of vermoeidheid, maar niet wanneer men boos of geïrriteerd is.
Ook andere middelen zijn alleen goed wanneer ze bij de toestand van het organisme passen.
***

Er is slechts één Waarheid, één Realiteit.
Er is geen aparte God of Waarheid voor elke godsdienst in de wereld, net zo min als er een aparte zon of maan voor de astronomen van verschillende naties zou bestaan.
Om die ultieme spirituele Waarheid te ontdekken moeten wij haar tegemoet treden met dezelfde strengheid waarmee de wetenschapper zijn of haar proefnemingen uitvoert.----------------------------------------------------------------


Vuur
‘Esoterische Astrologie’, blz. 425 - Alice A. Bailey

Vuur is het symbool en de hoedanigheid van het mentaal gebied. Vuur is een aspect van de goddelijke aard. Vuur was een in ’t oog vallend aspect van de oorlog. Vuur wordt door stoffelijke middelen en met behulp van het minerale rijk voortgebracht; dit was de grootste bedreiging en het uitverkoren middel van vernietiging in deze oorlog. Dit is een vervulling van de oude voorspelling dat de poging om het Arisch ras te vernietigen door middel van vuur zal zijn, gelijk het oude Atlantis werd vernietigd door water. Vurige goede wil echter en het bewuste geconcentreerde gebruik van de Shamballa-kracht kunnen vuur door vuur verijdelen en dit moet geschieden.

~ ☼ ~
Rampspoed voor de mensheid
Vurige Wereld III –nr. 334- Agni Yoga-
De meest beangstigende vloek voor de mensheid is haar beperkte opvatting over de wereld.
De beste mensen denken dat het aannemen van hun horizon de voornaamste sleutel is tot redding van de Wereld, maar hun wereldopvatting gaat niet verder dan de grenzen van de stoffelijke wereld.
Vertegenwoordigers van de kerk beloven de mensen verlossing van de ziel, maar zij gaan niet verder dan de stoffelijke wereld.
Nationale leiders richten het denken van hun bevolking op reorganisatie, maar verder dan de lagere sferen komt hun leiding niet.
U kunt dus alle graden van menselijk leiderschap opsommen en geschokt zijn als u ziet dat de mensheid in een doodlopende straat terecht is gekomen.
Waarlijk, alleen wederopbouw van de Wereld en regeneratie van het bewustzijn kunnen de energieën opwekken die voor het onderhoud van de planeet nodig zijn.
Onvermoeid blijven wij herhalen dat het van vitaal belang is het bewustzijn te zuiveren, want het laatste uur is aangebroken om datgene te reinigen wat door de mens is voortgebracht.
Laten wij in het hart begrijpen, dat het Vurige Verbond helpt bij de wederopbouw van de Wereld.

***

Over examens en diploma’s
Omraam Mikhael Aivanhov
Wanneer een student slaagt voor zijn examens, ontvangt hij een diploma dat bepaalde deuren voor hem opent: hij kan zijn studies voortzetten, werk zoeken enz.
Zo krijgen ook wij, wanneer we de beproevingen van het leven met succes doorstaan, een diploma dat ons meer mogelijkheden en meer zekerheid biedt om vooruit te gaan.
Je kunt zeggen: "Maar wat betekent dat diploma?"
Zo’n diploma is geen papier zoals dat van de universitaire diploma's, die kunnen verloren gaan of vernietigd worden.
Hier gaat het om een soort zegel dat de natuur en de entiteiten van de onzichtbare wereld op ons gezicht en op ons hele lichaam aanbrengen en het wordt zo diep in ons geprent, dat niets of niemand het van ons kan afnemen.
En dan zullen zelfs de geesten van de natuur, die dit soort diploma's kunnen lezen, ons herkennen.
Waar we ons ook in de ruimte begeven, zij zijn in staat om dit diploma op te merken, en dat is voor hen het teken dat ze ons moeten ontvangen, beschermen en helpen.
~~ ☼ ~~


Raadsels en mysteriën van het leven
H. P. Blavatsky
De Geheime Leer, Vol. I p. 643 (eng)

Wij zijn verbijsterd over het mysterie dat wij zelf hebben gemaakt en over de raadsels van het leven die we maar niet oplossen, en we beschuldigen dan de grote sfinx dat ze ons verslindt. Maar er is werkelijk geen ongeval in ons leven, geen ongeluksdag en geen tegenspoed, die niet kan worden herleid tot onze eigen daden in dit of in een ander leven.


~ ☼ ~

VERVOLGVERHAAL DEEL I

Met Mevrouw Blavatsky naar de Chthonische gebieden rondom de Vesuvius
Een historische reconstructie
Deel I
‘de Titanen-Kabirim, de grote Vulkanische Krachten behoorden tot de Chthonische Godheden, zoals Korè en Demeter. Hun tempels waren steeds in de meest vulkanische plaatsen gebouwd.’(G.L. II pag. 319-320)
‘Het was nacht. De Maan, gesluierd in donkere wolken wierp een slechts onduidelijk licht over de lava-spleten die de Solfatara’s omringden… Met in mijn tastende handen de Gouden Tak zocht ik het Altaar en sprak de ontzagwekkende Woorden…De Heilige Tak op het Altaar was in lichterlaaie … in duisternis schijn ik af te dalen in een afgrond. Dan plotseling is de Vesuvius en het land rond Napels uit mijn gezicht verdwenen … Wéér ben ik alleen in een grot. ‘(De Graaf van St.Germain in :La Sainte Trinosphia, een inwijdingsweg’, sectie 2.)

Een ontscheping op diospolisdag
Johan de Kler
Het was een druilerige lentemorgen van het jaar 1885. De laaghangende nevels tegen de nog verre heuvels van Pozzuoli waren nog niet opgetrokken voor de stralen van de zon, die nu nog laag boven Pompeï stond. De baai van Napels vertoonde een glad wateroppervlak, waarover het kleine stoomschip Pehio langzaam een grote, V-vormige voor trok, op weg naar de nog onzichtbare aanlegplaats. Een nieuwsgierige, doch lawaaiige zwerm meeuwen hing lui boven het kielzog. Er was geen haast. Men had een voorspoedige reis vanaf Alexandrië achter de rug. Bovendien was het donderdag 23 april, de feestdag dus van St. George van Diospolis, de soldaatmartelaar, zoals de kapitein net uitlegde aan een huiverende mevrouw Blavatsky, die de plooien van haar geliefde Kasjmir-sjaal wat dichter om de schouders trok. Hij zette de machine kamer telegraaf op ‘Dead-slow’ en daarna op ‘Stand-by’. Uit de machinekamer klonk melodieus belgerinkel omhoog bij het ‘begrepen’- signaal. Op een dergelijke dag pleegde er altijd vertraging te zijn bij het vastmaken, wist hij uit ervaring.
Mevrouw Blavatsky knikte, wat afwezig. ‘Hoe toepasselijk’ dacht ze bij zichzelf. Oók zij voelde zich als een soldaat-martelaar op dit ogenblik. Het was fris voor de tijd van het jaar, zeker niet warmer dan 12 graden. Een lang verblijf in India had haar verwend wat klimaat betrof. Hoe was zij ertoe gekomen om het behaaglijk warme Adyar, gedurende vele jaren haar vrijwel vaste verblijfplaats, toch weer in te ruilen voor een zwerftocht naar koelere streken?
Het lot had weer eens met ruwe hand in haar stormachtige leven ingegrepen. Als ze daaraan terugdacht besefte zij, dat het eigenlijk volkomen nutteloos zou zijn om lang bij de gebeurtenissen van de laatste tijd te blijven stilstaan. Een nieuwe taak wachtte haar hier in Europa, dat wist ze wel heel zeker. Het ging nu om iets, dat ze in India nooit had kunnen afmaken, of zelfs maar kunnen beginnen. Ook haar gezondheid moest eerst een stuk verbeteren. Niet voor niets had Franz Hartmann haar op de gehele reis vanaf India tot hier vergezeld opdat zij steeds een betrouwbare arts aan haar zijde zou hebben. Bij vertrek uit Adyar had hij daar sterk op aangedrongen, omdat hij wist hoe delicaat haar gezondheid geworden was.
Verblijf in Napels
Helena had zich er tenslotte bij neergelegd, ofschoon het lang niet altijd tussen hen beiden ‘klikte’ en hij haar soms danig op de zenuwen kon werken. Nu met Napels in zicht, stond haar besluit vast: ze zou verder reizen zonder Franz, daartoe voelde zij zich best in staat. Nog één ding zou hij voor haar moeten doen: een verblijf vinden in de omgeving van Napels, dat geheel aan haar eisen zou voldoen. Onmiddellijk ging ze Franz zoeken en nam hem apart voor haar instructies. Een paar dagen later bleek hij te hebben gevonden wat zij zocht: een viertal ruime kamers in een keurig Hotel-pension in Torre del Greco.
Waaròm H.P.B. een dergelijke plaats prefereerde? Hartmann begreep niet wat zij dáár in vredesnaam zocht, een vrijwel onbekend plaatsje, dat men zelfs tegenwoordig met moeite in een reisgids vermeld vindt. Hij had echter afgeleerd om tegen haar wensen in te gaan. Hij beschouwde haar keuze dan ook als niets meer of minder dan weer één van haar ondoorgrondelijke grillen die voor gewone mensen nu eenmaal moeilijk te volgen waren. Hij voelde het als zijn taak Helena daar veilig te installeren. Daarna kon hij met een gerust hart doorreizen naar zijn familie in Duitsland. Voor ons blijft nog steeds de vraag: wát zocht H.P.B. precies in Torre del Greco? Was het misschien de nabijheid van het aloude Cumae?

De verborgen tempel van Cumae
Cumae ligt eigenlijk nog wel aan de baai van Napels, westelijk van het moderne centrum daarvan, aan de zeekust, ten zuiden van Marina di Licole. Door de toeristen is het een vrijwil vergeten gebied. Iedereen gaat wel naar het nabije Pozzuoli, waar vlakbij men de warmte van de gloeiende lava door de schoenzolen heen kan voelen en men bijna stikt door de hitte en de stank van de zwaveldampen. De ruïnes van Cumae dateren uit de tijd van ca. 1130 jaar vóór Christus, toen de Griekse beschaving zich ook over het zuidelijk deel van Italië uitstrekte. Destijds heette Napels anders: Parthenopae, wat betekent: Stad van de Maagd (*). In de oudheid was Cumae een heilig centrum voor Chthonische inwijdingen ( ‘Chthonisch’ wil zeggen: op het Aardrijk betrekking hebbende, met een speciale nadruk op het begrip: Onderwereld.)
(*) Die Maagd was natuurlijk Pallas Athene en niet de R.K. Maria.

De onderaardse beproeving
Degene die wilde worden ingewijd, moest bereid zijn om lijfelijk af te dalen in de Onderwereld, daarin doordringende, om een verschrikkelijk oordeel te ondergaan. Naast verschillende tempels bovengronds had men daartoe in Baia ook ondergronds een Heiligdom gebouwd, met toegangstunnels die slechts tot stand gekomen kunnen zijn door en moeizaam graaf- en breekwerk van vele levens. De ondergrondse tempel was slechts bereikbaar langs een zeer nauwe gang, een tunnel eigenlijk, die over een afstand van honderden meters, gaandeweg dieper en dieper in de aarde doordrong.(*) Deze gang, slechts 53 cm breed en 1 m 85 hoog, was voorzien van 500 nissen, waarin olielampjes geplaatst konden worden, die een walmende verlichting gaven. Aan het einde van deze gang passeerde men links een bijna verborgen deur. Even voorbij deze geheime poort begon de gang iets sterker te dalen. U begrijpt wel, dat de hitte ondertussen bijna ondragelijk was geworden. Plotseling stond de kandidaat nu voor een rivier…de Styx !
(*) Het begin van deze gang is exact 400 voet lang en nauwkeurig georiënteerd op de richting waarin de zon opgaat op de langste dag van het jaar.
Door een grotachtige holte in het gesteente stroomde hier een watermassa, gevoed door twee warmte bronnen. De dampen van het warme water maakten het moeilijk de overkant te onderscheiden. Weldra zag de kandidaat een bootje waarin een veerman hem klaarblijkelijk zat op te wachten. Van de overkant klonk een woedend geblaf van een hondachtig wezen, dat toch al over zijn toeren was door de benauwende hitte. Gelukkig bedaarde het beest wat, zodra hij in het naderende bootje zijn baas herkende. De bijgevoegde tekening zal de situatie voor u iets duidelijker maken. De kandidaat onderging dit alles waarschijnlijk niet geheel nuchter, omdat hij vooraf verscheidene dagen had gevast, waarna hij, voor de afdaling bovendien heilige wijn gedronken had. De hemel alleen weet wat er nog meer in die wijn zat…
(afbeelding hieronder: ‘Het onderaardse Tempelcomplex in Malta’)

De sybille ging in het rood gekleed
Het is best mogelijk, dat hij niet meer in staat was om het aantal hoofden van de Hond met wetenschappelijke nauwkeurigheid vast te stellen. Aan de overkant van de rivier bevond zich een trap, die met een bocht naar links omhoog voerde. De kandidaat volgde hier een Sybille, die volgends de overlevering in het rood gekleed zou zijn. Aan het einde van de trap (geheel rechts in de figuur) betraden zij de tempel, gewijd aan de Godin Persephoné, de Godin van de Onderwereld.
Hier legde de kandidaat zijn offergave neer in een nis aan zijn rechterhand, voordat hij de tempel betrad. De offergave zou hebben bestaan uit een tak Mistletoe. Over het verdere ritueel is niet veel bekend, alleen weten wij, dat de terugweg vanuit de tempel ging via de linkeruitgang van de tempel en de geheime deur, zodat men de tunnel bereikte zonder de Styx nogmaals te gebruiken. Waarschijnlijk had de Styx één-richtingsverkeer, althans voor kandidaten.

De zonden van Napels
Was H.P.B.’s keuze op Torre del Greco gevallen wegens de nabijheid van Cumae? Het is natuurlijk zeer goed mogelijk, maar wij geloven het toch niet. Eerder moet het waarschijnlijk gezocht worden in de nabijheid van de vulkaan de Vesuvius en de dramatische ligging van Torre del Greco midden op een ruim 10 m dikke lava laag, onderaan een van de steilste hellingen naar de dreigende, bovenaan geplaatste vulkaanmonding. Al menige lavastroom was hier omlaaggevloeid, gepaard gaande met plaatselijke aardbevingen. Bij het volk werd dit alles gezien als een straf van de hemel. Aangezien Napels nu eenmaal niet bepaald een reputatie van heiligheid had, nam men aan dat het ongelukkige Torre del Greco maar moest boeten voor de wandaden van Napels. Het spreekwoord zei dan ook: “Napoli fa i peccati e la Torre la paga”.( Napels begaat de zonden en de Toren moet ervoor boeten.)
Waarschijnlijk werd hierbij gedacht aan de onheilspellende Torenfiguur uit het Tarot-spel. Daarbij komt nog, dat Torre del Greco nagenoeg halverwege enerzijds Herculaneum ligt (noordwestelijk ervan) en Pompeï (zuidoostelijk ervan) anderzijds. Deze twee plaatsten, die in de oudheid op dezelfde dag ten offer vielen aan het niets ontziende geweld van de Vesuvius, moesten bij Helena wel het besef oproepen, dat zij op dat ogenblijk eigenlijk in een analoge positie verkeerde, omdat zij door veel van haar zogenaamde ‘vrienden’ in de steek was gelaten bij de moeilijkheden waarmee de Theosophical Society toen te maken kreeg, en waarbij zijzelf voor het weer op orde brengen van de zaak in haar eentje moest opdraaien.

Het occulte krachtveld
Mevr. Blavatsky kende Italië vrij goed. Bijna 20 jaar geleden was zij er immers eveneens geweest. Daarom wist zij beter dan wie ook dat de omgeving van Napels beschikt over een occult krachtveld van hoge orde. Vooral de streek tussen Pompeï en Herculaneum heeft op dat gebied zeer bijzondere eigenschappen. Psychisch gevoelige mensen kunnen dit zonder moeite vaststellen. Er hangt een zeer bijzondere sfeer door de astrale invloeden van schrik en ontzetting die bij duizenden bewoners ontstonden tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in dat noodlottige jaar van 79 na Chr. Deze intense emoties van velen zijn bijna onuitwisbaar verbonden met de bodem. Dit kan er dan ook de oorzaak van zijn dat velen hier telkens maar weer incarneren, gevangen door diezelfde astrale banden waar zij zich maar heel moeilijk en geleidelijk van kunnen losmaken. Op deze wijze vormt er zich plaatselijk een astrale ‘poort’ naar de meer subtiele gebieden die de aarde omringen. Dat betekent, dat personen zoals Mevr. Blavatsky, beschikkende over sterke psychische vermogens, hier gemakkelijker bereikbaar zijn voor inspiratieve invloeden. Vooral in de lente, rekening houdende met de breedtegraad van ca 40 graden N.Br., is de tijd gunstig voor meditatieve verbinding met de sfeer van Prithivi Tattva, die dan beweegt tussen een Saturnus-invloed overdag en een Venus-invloed ’s nachts, als men de Tattva-leer mag geloven. Stellig heeft Helena niet al te veel excursies over het terrein volbracht. Wat Cumae betreft: de afstand was te groot. Bovendien dateren de opgravingen daar pas van 1962. Ook nu is de Styx nog niet wat hij eens geweest is, want een of andere Romeinse Keizer liet eerst de bossen rondom de tempels kappen om aan hout te komen voor de vlootuitbreiding met een smaldeel triremen, en daarna nog de ondergrondse tempel volstorten met puin.
Het gevolg is helaas, dat de waterspiegel van de Styx is gestegen, zodat u niet meer met een bootje de Styx kunt oversteken als U dat soms in gedachte had.
(NB: de watertemperatuur daar, ca 50 m onder de grond is meestal boven de 6 graden C), (duikerpak meenemen).
In Pompeï waren de opgravingen wel al zo’n 20 jaar met kracht ter hand genomen en in Herculaneum waren enkele toegangen reeds vrijgemaakt naar de onderaardse ruimten, maar toch zal ook daarvan door Helena wel nauwelijks gebruik gemaakt zijn. Het ging haar vooral om de rust en de sfeer, die heel geschikt bleek om haar werk aan het boek ‘Vanuit de grotten en jungles van Hindostan’ te beëindigen. Ze had trouwens af en toe behoorlijk last van reumatiek, zodoende kwam er ook weinig van wandelen op de hellingen van de Vesuvius of langs de kraterrand. Er was trouwens in dat grijs verleden niet eens een stoeltjeslift naar de krater. Kunt u het zich voorstellen! Zeer waarschijnlijk was het dus veeleer het gebied van Torre del Greco zelf dat haar, bewust of onbewust aantrok. Laten we eens kijken of de leer van Sephariel over de geo-aequivalente plaatshoroscopen ons iets meer kan vertellen. Hieronder het resultaat.

Zoals u ziet, staat Pluto net boven de horizon. Welnu: Pluto wordt wel als het symbool van de Geheime Leer (*) beschouwd! Nu komt er even iets dat een heel klein beetje opletten vergt: behalve het MC = Midhemel, bestaat er nog zoiets als het Zenith.
(*) Zie b.v. Manly P. Hall: Astrological Keywords, pag. 138

De toren van de geketende vrouw

Het Zenith staat altijd loodrecht boven u, in tegenstelling tot het MC, dat zelden vlak boven u staat, of u moest ergens op aarde bevinden waar de Ecliptica ook loodrecht boven u staat, zoals bij de evenaar. In het spraakgebruik vinden wij de uitdrukking nog terug: hij of zij is ‘onder een bepaald gesternte geboren’? Dat gesternte stond dan inderdaad vrijwel loodrecht boven de wieg van de betrokkene. Langzamerhand is dat begrip eigenlijk verwaterd en denkt de in astrologie geïnteresseerde leek alleen nog maar in termen van het zodiakale teken waarin de zon stond.

Welnu, Torre del Greco heeft in het Zenith (nog steeds volgens de Sephariel-horoscoop!) het sterrenbeeld Andromeda, de geketende vrouw dus, die wacht op haar bevrijding door Perseus. Wij kunnen nog iets anders interessants uit de horoscoop afleiden. Toen Mevr. Blavatsky op 23 april in Napels aankwam stond de transiterende zon hoog in de horoscoop, in het 10e huis. Toen zij tenslotte verder reisde, dat was in de laatste week van juli 1885, was de zon al zover gezakt, door het 11e en 12e huis héén, dat hij net onder de horizon was verdwenen.


De geheime cirkel door vijf heilige plaatsen
Maar daarmee zijn wij nog niet aan het einde met de bijzondere situatie van de heilige plaats Cumae. Deze oude tempelstad vormde n.l. een deel van het uitgebreide Griekse tempelsysteem van de oudheid. De verschillende tempels vormden een netwerk, niet alleen organisatorisch, maar ook geografisch! Trekt men een rechte lijn vanuit Cumae naar de tempels van Delphi, dus definieert men aldus een grote cirkel rond de aarde, dan ontdekt men, dat de voorzetting van deze lijn naar de kant van het Midden-Oosten, eerst loopt over Patmos, waar Johannes de Openbaring schreef, maar óók over Jeruzalem!

Trekken wij de lijn door naar de andere kant, in de richting van Amerika, dan blijkt de lijn uit te komen bij de tempelruïnes van Chichen Itza, de heiligdommen van de Maya’s in Yucatan. Wat is er vroeger toch aan de hand geweest, dan  men dit zo precies heeft kunnen coördineren?

Dezelfde lijn gaat ook nog dwars door de Bermuda-driehoek en dicht langs het ruimtevaartcentrum Cape Caneveral in Florida, met andere woorden langs het punt van waaraf de mensheid haar eerste poging deed om een ander hemellichaam te bereiken en daarin ook slaagde, gezien een aantal succesvolle Maan- expedities.    

(wordt vervolgd)
~~~~~~~~~~~~~~~~


Goedheid
De Goedheid in woorden brengt vertrouwen teweeg
De Goedheid in het denken diepte,
De Goedheid in het weggeven liefde.

~ Lao Tze ~
 ****

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...