zaterdag 25 juni 2016

Zomer editie 2016

                   

  Nieuwsbrief –ZOMER- 2016
**********************************

-----------------------------------------

Inhoud:
- De Hemelse Bloem     
- Over ‘het Oude Commentaar’  (Alice A. Bailey-Tibetaan)  
- Hoe een nieuwe stijl van lezen en denken te ontwikkelen          
- De Aura van een Cedertak (Agni Yoga)      
- Over “Wijsheid”(J. Krishnamurti)                
- Krishnamurti over de vraag; ‘ bestaan de Meesters?       
- De Tempel met de Duizend Spiegels  (om over na te denken) 
De Gulden Treden (HPB)             
- Doeleinden van de Theosofie  


-------------------------------------------------------
De Hemelse Bloem
(Uit: ‘Bladeren uit de Tuin van Morya II’, nr 291)
 "Temidden van stoffige madeliefjes rijst 
een lelie van Hemels Purper 
omhoog.

Het is beter dicht bij de Hemelse Bloem te leven, want aardse bloemen zijn de enige levende band tussen Hemel en Aarde. Bij de schepping van plantaardig stuifmeel worden 
als het ware kristallen van prana aangedreven.

In alle ernst kan men zeggen dat in bloemen de Hemel op Aarde nederdaalt. Als de Aarde van bloemen verstoken was, 
zou de helft van haar vitaliteit verdwijnen.

Even belangrijk is sneeuw,

en als reddende bakens staan de besneeuwde bergen."

****************************************

Over ‘Het Oude Commentaar’
(Uit: ‘Een verhandeling Over Witte Magie’ van Alice A. Bailey, blz.60)(Mr. DK) Ik voelde, dat het voor leerlingen van belang kon zijn om dit over het oude tekstboek der Adepten te weten.
...Het Oude Commentaar...heeft geen nawijsbare datum. Indien ik zou trachten u te vertellen, hoe oud het is, dan zou ik de waarheid mijner woorden niet kunnen bewijzen... In de enkele zinnen hierboven heb ik getracht de kern te geven van wat in het Commentaar, door middel van een paar symbolen en een raadselachtige tekst, is uitgedrukt. Deze Oude Geschriften worden niet gelezen op de manier, waarop moderne studerenden boeken lezen, want men bekijkt ze, raakt ze aan en beseft ze. De betekenis wordt in een flits geopenbaard. Laat mij dit toelichten:
De woorden “De Ene Spreekt een woord uit, dat de drievuldige klank overstemt’ worden uitgebeeld door een straal van licht, die eindigt in een symbolisch woord in goud, aangebracht over drie symbolen in zwart, rooskleurig en groen. Op die wijze worden de geheimen zorvuldig bewaakt.
~*~
------------------------------------------------------------

Hoe een nieuwe stijl van lezen en denken te ontwikkelen.

Uit:“Het Onmogelijke Zoeken”, H.P. Blavatsky.(Blz. 15.)
Een bekend schrijver over Zen, Lu K’uan (Charles Luk)* schreef eens, dat een serieus westers student van Zen een nieuwe stijl van lezen en denken moet aannemen. Een sutra of een Zen tekst moet je niet één of twee keer lezen en dan in de kast zetten als een roman. Je moet het zó vaak lezen, dat je iedere keer nieuwe inhouden in de woorden en zinnen ontdekt. ( Ch’an en Zen Teachings, Thirds Series, Londen 1976, blz. 157).

* Charles Luk (1898-1978) was een vroege vertaler van de Chinese boeddhistische teksten en commentaren.


Dit komt neer op de raad, die H.P.B. aan haar leerlingen gaf. Zij legde de nadruk op het feit, dat niets volkomen onder woorden gebracht kan worden. Onze woorden en gedachten, die in beweging gezet worden als reacties op onze omgeving, teneinde ons in staat te stellen de juiste maatregelen te nemen tot eigen behoud en ons aan de anderen aan te passen, zijn niet geschikt om toestanden uit te drukken, die niet op zo een spanning tussen ‘ik’ en omgeving gebaseerd zijn. Dit te ontdekken en voor de consequenties ervan niet terug te deinzen is één van de aspecten van de jnana-yoga, waartoe je kunt komen door haar (HPB) adviezen op te volgen.
--------------------------------------------------------------------------
De Aura van een Cedertak
Hart ~ 14 (Agni Yoga-serie)

Men zal vragen, welke energie wordt bedoeld wanneer men over het hart spreekt?
Natuurlijk is dit hetzelfde Aum, de psychische energie van alle drie de werelden.
Maar bij het besturen ervan kan men vaststellen dat de neerslagen veelkleurig zijn.
De neerslagen kunnen inderdaad rood, purper of blauw zijn, maar wanneer zij het hart naderen verliezen zij hun kleur.
Het kristal van het hart is wit, kleurloos.
Zeker, deze weerklank van het hart wordt niet dikwijls opgemerkt, maar men zou er naar moeten streven.
De Ouden gaven de raad de hand op de naalden van jonge ceders te leggen, opdat het verdichte Prana de vingertoppen zou doordringen.
Er zijn vele manieren om psychische energie te ontvangen uit het plantenrijk, maar als de beste wordt die van het open hart beschouwd, wanneer het de richting van het streven kent.
~*~
De aura van een Cedertak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJSHEID


“Wijsheid is inzicht hebben in blijvende waarden en die in je leven tot uitdrukking brengen,” en “Niemand kan je bij de wijsheid brengen”

~ * ~
----------------------------------------------------------------------------

(Krishnamurti te Madras jaarwisseling 1933-34 met een aantal leden van de Theosofische Vereniging)
Krishnamurti over de vraag; ‘ bestaan de Meesters?”
Op de vraag of de Meesters al of niet bestaan, antwoordde hij: “Laten we eens nagaan waarom jullie willen weten of de Meesters al of niet bestaan. ‘Omdat', zeggen jullie tegen jezelf, ‘Meesters ons door de onstuimige woelingen kunnen loodsen, zoals het licht van de vuurtoren de zeeman leidt.’ Maar dat je dat zegt, toont aan dat je enkel maar een veilige haven zoekt en bang bent voor de open levenszee.”

“Zolang geloof de geest gevangen houdt, is er geen inzicht, is er geen vrijheid. Of Meesters al of niet bestaan doet mijns inziens dus niets ter zaken als het gaat om handelend optreden, om vervulling, de dingen die ons bezig zouden moeten houden. Zelfs al bestaan ze, dan is dat nog niet van belang, want om inzicht te hebben moet je onafhankelijk zijn, moet je op eigen benen staan, zonder ook maar enige geborgenheid”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

De Tempel met de Duizend Spiegels
(om over na te denken)


Een hond had van de tempel met de duizend spiegels gehoord. Hij wist niet wat spiegels waren, maar zijn verlangen om de tempel te bezoeken was groot.
Na een tocht van enkele weken kwam hij bij de tempel. Hij liep de trappen op, en toen hij door de poort was gegaan, keken uit duizend spiegels duizend honden naar hem. Dat verheugde hem en hij kwispelde met zijn staart.
Toen verheugden zich ook in de spiegels duizend honden en kwispelden met hun staart.
Hij verliet de tempel met het bewustzijn: de wereld is vol met vriendelijke honden.
Van nu af aan ging hij dagelijks naar de tempel met de duizend spiegels.
Op een middag kwam een andere hond in de tempel met de duizend spiegels.
Toen hij door de poort was gegaan, keken uit duizend spiegels duizend honden naar hem. Hij werd bang, liet zijn tanden zien en gromde. Toen gromden uit de spiegels duizend honden met ontblote tanden terug. De hond trok zijn staart in en liep weg met het bewustzijn: De wereld is vol met boze honden.
Nooit meer kwam hij terug naar de tempel met de duizend spiegels.

***
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DE GULDEN TREDEN (HPB)

Een vlekkeloos leven;  een open denkvermogen,
Een rein hart; een vurig verstand;
Een ongesluierd geestelijke inzicht;
Een broederlijk gevoel voor onze mede-leerling;
Bereidwilligheid om raad en lering te geven en te ontvangen;
Een loyaal gevoel van plicht tegenoverde Leraar;
Het gewillig gehoorgeven aan de eisen van Waarheid wanneer wij eenmaal ons vertrouwen in die Waarheid geplaatst hebben en geloven dat de Leraar in het bezit daarvan is;
Een moedig verdragen van persoonlijk onrecht;
Een dapper opkomen voor onze beginselen;
Een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig worden aangevallen en een waakzaam oog voortdurend gericht op het Ideaal van menselijke vooruitgang en volmaking dat de Geheime Wetenschap ons toont –
Dat is de GULDEN TRAP
Langs welke treden de leerling vermag op te stijgen naar de Tempel der Goddelijke Wijsheid.
H.P. BLAVATSKY 
---------------------------------------------------------------------
Doeleinden van de Theosofische Vereniging


-         Het vormen van kern van universele broederschap der mensheid,
zonder onderscheid van ras, geslacht, geaardheid, geloof of huidskleur.

-     Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten,
wijsbegeerten en wetenschappen.

-     Het onderzoeken van de onverklaarde wetten die in de natuur
besloten liggen en van de vermogens die in de mens sluimeren.

***


_________________________________________________________________

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

ZOMER-HERFST Editie 2021

------------------------- Bij de Voorplaat   … Belangrijk (HPB) De Helende Kracht van Water (Omraam)  Urusvati.( Het Nieuwe Tijdperk ...